0%
GEEROMS NV PRIVACYVERKLARING
November 2020
GEEROMS acht de bescherming van uw persoonlijke gegevens als essentieel. In het geval GEEROMS uw persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ("AVG"). Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
NV GEEROMS
Kortrijksesteenweg 1114, bus 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Ondernemingsnummer: 0400.147.566
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
GEEROMS verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruikt GEEROMS eveneens het persoonlijk voornaamwoord "we" om te verwijzen naar GEEROMS. GEEROMS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de in België geldende regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Als u algemene vragen of suggesties hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons via info@geeroms.be.
Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen of producten die we verkopen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.
Welke gegevens verwerken we over u?
We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon, zoals:
 • Naam en contactgegevens: voor – en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, beroepsactiviteit, werfadres en/of leveringsadres (indien van toepassing), identiteitsgegevens en/of foto.
 • Bankrekeningnummer (enkel in het kader van een contractuele relatie)
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal), dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events,..)
 • Interesses, dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
 • Solvabiliteitsgegevens (zoals: openstaande kredieten, jaarrekeningen, sociale en fiscale attesten,..), dit enkel voor zover enige vorm van betalingsuitstel/krediet wordt gevraagd of dit zich opdringt.
 • Gegevens met betrekking tot gedane interventies, met in hoofdzaak het interventierapport.
 • Informatie bij het bezoeken van onze website, zoals bv. tijdstip van bezoek, duurtijd bezoek, aantal bezochte pagina’s, de navigatie op de website, enz.
 • Indien u solliciteert voor een positie zal uw CV worden opgevraagd en een aantal persoonlijke gegevens zoals o.a. naam, adres, geboortedatum, foto, interessegebieden, diploma’s,…
 • Bij een deelname aan evenementen wordt naast uw contactgegevens soms overgaan tot het opvragen van persoonlijke gegeven zoals: dieetvoorkeuren, allergieën, …
GEEROMS gaat niet over tot de verwerking van gevoelige gegevens zoals bedoeld in artikel 9 AVG. Indien dit uitzonderlijk, om specifieke redenen, alsnog zou plaatsvinden zal u expliciet geïnformeerd worden en zal uw toestemming steeds gevraagd worden.
GEEEROMS maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.
Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?
 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Aankoop handelsgoederen: uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met u, met name: het beheren van uw bestelling, levering, facturatie, klachten, onderhoud, enz. Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.
 1. Met uw expliciete toestemming (welke steeds herroepbaar is)
 • Versturen van (elektronische) nieuwsbrieven
 1. Gerechtvaardigd belang als onderneming
 • Dit zijn gegevens opgevraagd in het kader van de uitvoering van de economische activiteit van de verwerkingsverantwoordelijk zonder dat zij een grote impact kan hebben op de privacy. Deze afweging wordt voorafgaandelijk aan de verwerking gemaakt op basis van interne procedures en hiernaar kan steeds gevraagd worden.
Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang (via info@geeroms.be), worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.
Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt: de persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomsten en voor verkoopsdoeleinden: gerichte promoties of informatiecampagnes, naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer- en ondersteuning.
Doorgifte van gegevens
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek naar info@geeroms.be
GEEROMS maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals (software)leveranciers, alsook aan interne werkingen van GEEROMS maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.
Hoe lang houden wij uw gegevens bij?
GEEROMS houdt uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling. De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten en diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.
Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:
 • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@geeroms.be
Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:
 • Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door u te richten naar info@geeroms.be. GEEROMS zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.
Klachten
Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).
Algemene informatie
GEEROMS heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen. Deze aanpassingen zullen via de website www.geeroms.be worden meegedeeld.