0%

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN INSTALLATIE VAN GEEROMS NV

Artikel 1: Algemeen – toepassingsgebied, aanvaarding, inroepbaarheid en wijziging

van de Algemene Voorwaarden

1.1 Toepassingsgebied: Elke verkoop, levering en dienstverrichting van GEEROMS NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Kortrijksesteenweg 1114, bus 01, 9051 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0400.147.566 ("GEEROMS"), ten behoeve van haar klanten (de "Klant"), worden uitsluitend uitgevoerd onder het stelsel van deze Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden" en het "Contract"). Toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant is uitgesloten, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van GEEROMS.

1.2 Wijziging: Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door GEEROMS worden gewijzigd. Niettemin blijven de lopende Contracten onderworpen aan de Algemene Voorwaarden zoals die van toepassing waren op het tijdstip waarop het Contract werd afgesloten.

1.3. Toegang tot de Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van GEEROMS worden meegedeeld op eerste verzoek van de Klant, via de website www.geeroms.be (de "Website"), bij de offerte van GEEROMS en/of op de keerzijde van de facturen van GEEROMS.

Artikel 2: Offertes, bestellingen en afsluiting van het contract

De offertes van GEEROMS zijn louter indicatief en niet-bindend voor GEEROMS. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, vervallen offertes of aanbiedingen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen worden aanvaard door de Klant. GEEROMS behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. Het Contract wordt geacht te zijn afgesloten zodra GEEROMS de bestelling van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. De Klant erkent, zo hij een bestelling van goederen / diensten overmaakt en/of een offerte aanvaardt, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door GEEROMS aangaande alle belangrijke elementen van de goederen / diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft. Wanneer GEEROMS diensten verricht, rust op GEEROMS een middelenverplichting.

Artikel 3: Informatie over de verkochte goederen en advies van GEEROMS

3.1 Informatie over de goederen: De technische gegevens, brochures, plannen, tekeningen, schetsen, foto’s, reclamematerialen met betrekking tot de goederen en diensten die worden uitgewisseld door GEEROMS in het kader van de te sluiten contracten zijn slechts indicatief en houden voor GEEROMS geen contractuele verplichting in, behalve in geval van een schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkend akkoord van GEEROMS. De goederen worden zo grondig mogelijk beschreven en gepresenteerd. GEEROMS kan echter niet garanderen dat bepaalde kenmerken (die geen essentieel karakter vertonen in de zin van artikel VI 83,4° Wetboek Economisch Recht) van de goederen niet na een bepaalde tijd worden gewijzigd, in het bijzonder om de kwaliteit ervan te verbeteren.

3.2 Advies van GEEROMS: Een advies met betrekking tot het gebruik van de bestelde goederen/diensten wordt gegeven op basis van "beste inspanningen". Elke inlichting en elke verklaring die GEEROMS verstrekt met betrekking tot het gebruik van de goederen, heeft geen invloed op de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van het advies voorafgaand aan het gebruik te controleren en zelf de verificaties betreffende het door de Klant beoogde gebruik van het goed uit te voeren.

Artikel 4: Prijs en aanpassing van de prijs

4.1 Prijs: De prijs overeengekomen bij de afsluiting van het Contract is van toepassing, en meer in het bijzonder die vermeld op de bestelbon of op de bevestiging van de bestelling. De prijs wordt uitgedrukt in euro. Bij leveringen in het buitenland kan de prijs worden verhoogd met andere specifieke belastingen voor dat land. Het resulterende bedrag vormt het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW). Stroom- en wateraanvoer wordt ter beschikking gesteld door de Klant en het stroom - en waterverbruik is ten laste van de Klant.

4.2 Aanpassing van de prijs: GEEROMS behoudt zich het recht voor om haar prijzen eenzijdig en proportioneel aan te passen na de afsluiting van het Contract in geval van wijzigingen in de kosten verbonden aan de stijging van de lonen, van de prijzen van haar leveranciers of schommelingen van de wisselkoers. De voorgenoemde prijsstijgingen die zich voordoen tussen het tijdstip van bestelling en de levering, geven GEEROMS het recht om de prijs te wijzigen, op voorwaarde dat dit voor de levering schriftelijk wordt gecommuniceerd aan de Klant. De Klant heeft het recht om van zijn bestelling af te zien, indien de herziene prijs meer van 10% bedraagt van de oorspronkelijke totaalprijs. Indien de Klant niet binnen 14 dagen na de kennisgeving van de nieuwe prijs bezwaar maakt, wordt deze laatste als door de Klant aanvaard beschouwd. Dit geldt niet wanneer uitdrukkelijk een vaste prijs overeengekomen is.

Artikel 5: Betaling: termijn, achterstand, compensatie

5.1 Betalingstermijn: De facturen van GEEROMS moeten betaald worden uiterlijk op de datum die bepaald wordt op de factuur.

5.2 Betalingsachterstand: Bij niet-betaling uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar, evenals een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR. Voorts behoudt GEEROMS zich het recht voor om elke levering terug te nemen of om elke levering tegen contante betaling te verrichten. In elk geval worden alle overige facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar. De rechten bepaald in deze paragraaf komen ook de Klant toe indien GEEROMS haar betaalverplichtingen niet zou nakomen.

5.3 Facturatieklachten: Klachten met betrekking tot de facturatie kunnen alleen in aanmerking worden genomen voor zover zij schriftelijk worden geformuleerd binnen 8 werkdagen na de datum

van afgifte van de factuur van GEEROMS.

Artikel 6: Levering en installatie

6.1. Vertraging: De overeengekomen leverings- en installatietermijn vangt aan zodra de Klant GEEROMS in het bezit heeft gesteld van alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de levering en de installatie. De opgegeven leveringstermijnen gelden ten indicatieve titel. Voor professionele Klanten (niet-consumenten) verlenen laattijdige levering of installatie noch een recht op schadeloosstelling door GEEROMS, noch een recht tot ontbinding van het Contract of weigering van de levering/installatie. Onder "levering" dient te worden verstaan, de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt, en niet de datum van eventuele afwerking.

6.2. Overmacht: In geval van overmacht en andere onvoorziene, buitengewone omstandigheden die buiten de controle van GEEROMS vallen, waaronder verstoring van de activiteiten als gevolg van een pandemie, brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, onderbreking van de productie-installaties en -machines, overschrijding van de leveringstermijnen (en/of installatietermijnen) of onderbreking van de levering door de leveranciers van GEEROMS, is GEEROMS gerechtigd om de levering (en/of installatie) op te schorten voor de duur van deze belemmering gedurende een redelijke periode. Voor consumenten geldt dat, indien de levering derhalve met meer dan 3 maand vertraagd is, GEEROMS en de Klant het recht hebben om, zonder dat GEEROMS of de Klant aansprakelijk zijn voor enige vergoeding, het Contract schriftelijk te beëindigen.

Artikel 7: Overdracht van risico bij professionele Klanten (niet-consumenten)

Het vervoer wordt altijd uitgevoerd op risico van de Klant (die ook de last van de bijbehorende verzekeringen draagt), ongeacht de persoon die het vervoer verricht en ongeacht in wiens naam het vervoer wordt uitgevoerd. GEEROMS is niet verplicht de goederen te verzekeren. Wanneer de Klant in gebreke van ontvangst of betaling blijft, wordt overeengekomen dat het risico van verlies van de goederen bij de Klant ligt. Dezelfde regel geldt wanneer de Klant op een andere manier in gebreke blijft om zijn samenwerking te waarborgen in het kader van de door GEEROMS te verrichten prestaties. Wanneer GEEROMS laad- of losverrichtingen en/of vervoer uitvoert op basis van een afzonderlijk contract, dan worden deze uitgevoerd op basis van de algemene voorwaarden van de afzender of de vervoerder die van toepassing zijn op de betrokken laad- of losverrichtingen en/of het betrokken vervoer. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade voortvloeit uit opzettelijke fout of grove nalatigheid van GEEROMS of van een van haar aangestelden. Eventueel lossen door de Klant zelf, met of zonder hulp van een kraan, wordt uitsluitend uitgevoerd voor rekening en op het risico van de Klant.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling door de Klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van het Contract blijven de goederen eigendom van GEEROMS, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden. Bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de Klant. Eens de goederen geleverd of geïnstalleerd zijn of vanaf de kennisgeving aan de Klant dat hij de goederen mag ophalen, draagt de Klant alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

Artikel 9: Verplichtingen van de Klant

9.1 Beoogde gebruik: De Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de goederen in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksaanwijzing, technische specificaties en veiligheidsnormen. GEEROMS is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een gebruik dat of toepassing die niet in overeenstemming is met de voorschriften van GEEROMS of van een fabrikant/leverancier.

9.2 Informatieplicht van de Klant: De Klant verbindt er zich toe om GEEROMS alle nodige inlichtingen te verschaffen, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid, de vochtigheid, de aanwezige warmtebronnen, aanwezigheid van alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming …), enz. nodig voor een goede uitvoering van de bestelling. In geen geval kan GEEROMS aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade aan het gebouw van de Klant en/of fouten in het concept of in de uitvoering, die verband zouden houden met een gebrek aan, een weerhouding van of een vervalsing van desbetreffende informatie door de Klant.

9.3 Verzekering: De Klant verklaart dat de gebouwen waarin GEEROMS of haar aangestelden hun prestaties moeten uitvoeren, met inbegrip van de inboedel, verzekerd te hebben tegen alle risico’s van diefstal, brand en ongevallen van alle aard. Deze verzekering dient toereikend te zijn om GEEROMS integraal te vergoeden voor de schade die zij in het geval dat een dergelijk risico zich zou voordoen, zou lijden. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor geleden schade bij diefstal op de werf.

Artikel 10: Klachten en garanties

10.1 Klachten over zichtbare gebreken: Duidelijke/zichtbare gebreken (die kunnen worden ontdekt zonder grondige controle), verkeerde leveringen en kwantitatieve verschillen moet onmiddellijk en schriftelijk aan GEEROMS worden gemeld, per aangetekende brief met een uitvoerige motivering, uiterlijk 10 werkdagen na installatie, onderhoud of herstelling.

10.2 Klachten over verborgen gebreken: Verborgen gebreken moeten binnen 8 werkdagen na de ontdekking ervan aan GEEROMS worden gemeld, per aangetekende brief met een uitvoerige beschrijving van het vermeende verborgen gebrek.

10.3 Garantie:

(i) Productgarantie: Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens dwingende wettelijke bepalingen, bestrijkt de productgarantie 12 maanden vanaf de levering voor professionele Klanten (niet-consumenten) en 24 maanden vanaf de levering voor consumenten. De Klant dient GEEROMS hierover in te lichten binnen de 2 jaar na levering. De rechtsvordering van de Klant verloopt na 1 jaar vanaf vaststelling van het gebrek, zonder dat die termijn voor het einde van de voorgenoemde termijn van 2 jaar mag verstrijken. Bij tijdige melding zal GEEROMS naar haar keuze voor een kosteloze herstelling of kosteloze vervanging zorgen. Indien dit onredelijk of onmogelijk zou zijn, zal zij een passende prijsvermindering voorstellen.

(ii) Er wordt geen garantie aangeboden op goederen, diensten of werkzaamheden die niet door GEEROMS worden geleverd of uitgevoerd.

(iii) Er komt geen garantieverplichting toe aan GEEROMS in het geval dat de Klant zelf of via derden werkzaamheden aan de goederen heeft uitgevoerd, in het geval dat de Klant de goederen heeft behandeld op een manier die niet in overeenstemming is met de instructies van GEEROMS of met de gebruiksaanwijzing of, in geval van installatie, voor zover de Klant zelf of via een derde correctie- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEEROMS.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

11.1 Aansprakelijkheid: GEEROMS kan alleen aansprakelijk gesteld worden - ongeacht de rechtsgrond - voor schade die voortvloeit uit een eigen opzettelijke fout of ernstige fout, of uit een opzettelijke fout of ernstige fout van haar aangestelden. Behoudens het voorgaande, kan GEEROMS in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de (geïnstalleerde) goederen niet in overeenstemming met hun overeengekomen of normale bestemming zijn gebruikt. GEEROMS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, accidentele of gevolgschade, zoals onder meer verlies van inkomsten, omzetverlies, winstderving, handelsverlies, verlies van gegevens, tekorten of enige andere vorm van indirecte schade of schade die zou voortvloeien uit het gebruik van het door GEEROMS ter beschikking gestelde materiaal, zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs te verwachten was. De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing wanneer zij strijdig zijn met dwingende wettelijke bepalingen.

11.2 Schadeloosstelling: Wanneer GEEROMS een gebrekkig goed heeft geleverd (of een installatie heeft verricht) waardoor schade wordt toegebracht aan de Klant, is de verplichting van GEEROMS tot schadeloosstelling van de Klant beperkt tot het equivalent van de prijs (waarde) voor de vervanging van dit gebrekkige goed (of de gebrekkige installatie), ongeacht de omvang van de schade die de gebrekkige levering heeft toegebracht aan de Klant, maar tenzij de schade voortvloeit uit opzettelijke fout of grove nalatigheid van GEEROMS of van een van haar aangestelden. Geen enkele andere schade is ten laste van GEEROMS, of het nu gaat om door de Klant geleden schade of door een derden geleden schade. De Klant verbindt zich ertoe om GEEROMS te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de levering/installatie van de goederen op basis van de Algemene Voorwaarden. GEEROMS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die verder gaat dan wat in deze paragraaf wordt bepaald. GEEROMS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit overmacht of een oorzaak die buiten de controle van GEEROMS valt. GEEROMS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld wanneer de onmogelijkheid tot of vertraging van de levering (of de installatie) voortvloeit uit de niet-nakoming van een verplichting die toe te schrijven is aan de Klant. Deze aansprakelijkheidsuitsluitingen van GEEROMS zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van haar personeel, medewerkers, aangestelden, consultants, vertegenwoordigers, vervangers, leveranciers en bezorgers. GEEROMS kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan het gebruik van de Website (onderbrekingen, virussen, enz.).

Artikel 12: Terugname van de goederen

Behoudens wanneer de dwingende wettelijke bepalingen hiervan afwijken, is GEEROMS niet verplicht om geïnstalleerde goederen die geen gebreken vertonen, terug te nemen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Alle uitvindingen, knowhow, plannen, tekeningen, modellen, materialen, (technische, reclame-) brochures, op welke drager dan ook, merken en andere intellectuele eigendom van GEEROMS, die al dan niet door GEEROMS zijn meegedeeld aan de Klant in het kader van een verkoop, een levering, installatie of enige andere handelsrelatie, evenals alle correcties daarvan, blijven de exclusieve eigendom van GEEROMS. Elke reproductie of elk gebruik ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEEROMS is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of andere sanctie van GEEROMS.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid en privacy

De Klant verbindt zich ertoe om alle informatie die hij van GEEROMS heeft ontvangen, strikt vertrouwelijk te houden, met andere woorden om deze informatie op dezelfde manier te behandelen als zijn eigen vertrouwelijke informatie, en op zijn minst gebruik te maken van een redelijk beschermingsniveau voor deze informatie. De Klant verbindt zich ertoe om (i) de vertrouwelijke informatie die hij van GEEROMS heeft ontvangen, niet mee te delen of bekend te maken, behalve aan zijn directeurs, bestuurders, werknemers, onderaannemers, architecten, agenten of consultants die deze vertrouwelijke informatie nodig hebben voor de uitvoering van het Contract; (ii) aan GEEROMS mee te delen aan wie de vertrouwelijke informatie wordt bekendgemaakt en (iii) de vertrouwelijke informatie van GEEROMS niet te gebruiken of het gebruik ervan niet toe te staan voor andere doeleinden dan die welke in het Contract worden gespecificeerd.

De persoonsgegevens van de Klant verzameld ingevolge het Contract zijn bestemd voor intern gebruik door GEEROMS en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer. De volledige "privacyverklaring" vindt u op de Website ( www.geeroms.be). GEEROMS behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring is van toepassing vanaf publicatie op de Website.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Jurisdictie

De contractuele relatie tussen GEEROMS en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag van 11/04/1980). Voor zover wettelijke bepalingen hiervan niet afwijken, is elk geschil tussen GEEROMS en de Klant is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van GEEROMS gevestigd is, onverminderd het recht van GEEROMS om enig geschil voor de rechtbank van de Klant te brengen.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1 De ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van zijn andere bepalingen, die volledig van toepassing blijven.

16.2 De Klant geeft GEEROMS de toestemming om het geheel of een deel van de aan haar toevertrouwde dienstverrichtingen en/of verkoop van goederen uit te besteden. De professionele Klant (niet-consument) onthoudt zich ervan om tijdens het Contract en binnen een termijn van 1 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de Klant en GEEROMS, rechtstreeks te onderhandelen met de onderaannemer van GEEROMS.

16.3 De niet-uitoefening door GEEROMS van een recht of voorrecht dat hem toekomt krachtens de

Algemene Voorwaarden of het feit dat GEEROMS een niet-nakoming of schending van een bepaling van de Algemene Voorwaarden door de Klant tolereert, kunnen geenszins worden beschouwd als een afstand door GEEROMS van haar rechten.

Versie november 2020