Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de website


Kwaliteit van de informatie en van de dienst, beperking van verantwoordelijkheid

Geeroms besteedt de meeste zorg aan de opmaak van z’n website. Het garandeert echter geenszins de juistheid van de informatie die er wordt aangeboden. De gebruiker is er zich tevens van bewust dat deze informatie zonder vooraf te verwittigen kan worden gewijzigd. Daaruit vloeit voort dat Geeroms elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.


De hyperlinks die aanwezig zijn op de portailsite en die de gebruikers naar andere internetsites leiden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Geeroms voor wat de inhoud van deze websites betreft. De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites zijn volledig ten laste van de gebruiker. Hij dient zich te schikken naar hun gebruiksvoorwaarden. 

Bovendien kunnen Geeroms niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten in de websiteadressen of de domeinnamen die voorkomen op de website.

Ondanks de inspanningen die werden geleverd om zoveel mogelijk elke storing te vermijden te wijten aan technische problemen, wijst Geeroms alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot storingen van de diensten of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, de lay-out, illustraties en andere samenstellende elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat over gegevensbanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Geeroms of, desgevallend van een derde waarbij Geeroms de nodige toestemmingen heeft verkregen.


Behoudens een andersluidend beding kan de tekstinformatie of de cijferinformatie gratis worden gebruikt mits vermelding van de bron en enkel voor niet commerciële of publicitaire doeleinden. Elke weergave van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, alsook alle vormen van gebruik of weergave van andere samenstellende elementen van de website, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn strikt verboden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming. Elke vraag in die zin kan worden gericht aan de directie van Geeroms (info@geeroms.be).Doorgegeven informatie

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, valse, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving van het gebied waaronder de website valt.